... صنعتی استان زنجان در حال حاضر تعطیل است، گفت: 23 درصد از واحدهای صنعتی ... درصد فعال هستند. ...
... 65 درصد از صنایع استان ... صنعتی استان فعال هستند. ... در استان زنجان شامل واحدهای ...
زنجان-معاون شرکت شهرک‌های صنعتی استان زنجان ... درصد واحدهای ... از واحدهای صنعتی ...
... استان زنجان از حالت ... درصد واحدهای صنعتی استان زنجان ... هستند از دیگر ...
فقط یک سوم واحدهای صنعتی استان ... درصد از واحدهای صنعتی ... صنعتی ما غیر فعال هستند. ...
وی با اشاره به اینکه ۲۰ درصد از واحدهای صنعتی ... صنعتی ما غیر فعال هستند. ... استان زنجان ...
... استان زنجان فعال هستند. ... واحدهای صنعتی در استان ... درصد از صنایع استان را ...
... نیز نیمه فعال یا راکد هستند. ... ۷۰ تا ۱۰۰ درصد فعال و ... از واحدهای صنعتی کوچک و ...
... هستند که 99 درصد از ... نیاز واحدهای روی در استان از ... درصد از جمعیت زنجان در ...
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۹۶ درصد واحدهای صنعتی استان زیر ۵۰ نفر ...
۴۸ درصد از واحدهای ... و ۵۲ درصد آنها فعال هستند. ... سایبری در استان زنجان کشف ...
... شهرک های صنعتی تعطیل هستند. ... ۲۰ درصد از واحدهای صنعتی در شهرک های صنعتی فعال ...
فقط یک سوم واحدهای صنعتی استان ... درصد از واحدهای صنعتی ... صنعتی ما غیر فعال هستند. ...
... صنعتی استان ... درصد از واحدهای تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی استان راکد و غیر فعال هستند. ...
زنجان استان ... 24 تا 25 درصد واحدهای صنعتی استان ... فرشباف هستند که 100 هزار نفر از آنها ...
... ۹۶ درصد واحدهای صنعتی استان زیر ... ها ماست فعال هستند و در ... جوان از زنجان؛حجت ...
... قبل از دولت یازدهم بیش از 60 درصد واحدهای صنعتی استان ... فعال بیمه ... هستند کمتر از 35 درصد ...
۲۰ درصد از بنگاه های شهرک های صنعتی تعطیل هستند. ... ۶۴ درصد واحدهای صنعتی ... استان تهران از ...
... از واحدهای به بهره برداری رسیده در شهرک های صنعتی خوزستان فعال ... هستند، گفت: ۷۵ درصد ...
... های صنعتی استان ... 20 درصد از واحدهای صنعتی در ... صنعتی ما غیر فعال هستند. ...
۲۰ درصد از بنگاه های شهرک های صنعتی تعطیل هستند . ... ۶۴ درصد واحدهای صنعتی ... استان تهران از ...
... تنها 24 تا 25 درصد واحدهای صنعتی استان ... هستند که 100 هزار نفر از ... در استان را فعال ...
... در استان تهران از 1200 ... 20 درصد از واحدهای صنعتی در ... صنعتی ما غیر فعال هستند. ...
... ، واحدهای صنعتی استان را ... واحدهای صنعتی فعال. ... که درصد بالایی از واحدهای ...