... صنعتی استان زنجان در حال حاضر تعطیل است، گفت: 23 درصد از واحدهای صنعتی ... درصد فعال هستند. ...
20 درصد واحدهای صنعتی زنجان تعطیل هستند ... درصد از واحدهای صنعتی ... صنعتی استان ایلام فعال ...
... استان زنجان گفت: 26 درصد واحدهای تولیدی این استان تعطیل، 23 درصد با ... از واحدهای صنعتی که ...
... استان زنجان گفت: 26 درصد واحدهای تولیدی این استان تعطیل، 23 درصد ... از واحدهای صنعتی ...
زنجان; سمنان ... تولیدی و صنعتی استان فعال هستند و متاسفانه ۵۵ درصد از واحدهای استان راکد و ...
93 درصد از محصولات صنعتی استان ... ۹۳ درصد واحدهای صنعتی ... شهرک های صنعتی فعال هستند ...
استاندار زنجان در بازدید از واحدهای ... صنعتی وتولیدی استان ... درصد ظرفیت فعال هستند ...
... براساس تعریف درست 20 تا 23 درصد واحدهاى شهرک ... 14 درصد واحدهای شهرک های صنعتی استان ...
... استان زنجان گفت: بیش از 20 درصد واحدهای صنعتی موجود در این استان به علت نبود مواد اولیه ...
... فعال هستند. ... استان زنجان با بیان اینکه در شرایط فعلی یک هزار و ۴۰۰ واحد تولیدی در استان ...
... استان زنجان گفت: بیش از 20 درصد واحدهای صنعتی موجود در این استان به علت نبود مواد اولیه ...
استاندار زنجان در بازدید از واحدهای ... صنعتی وتولیدی استان ... درصد ظرفیت فعال هستند ...
93 درصد از محصولات صنعتی استان ... ۹۳ درصد واحدهای صنعتی ... شهرک های صنعتی فعال هستند ...
... 26 درصد واحدهای صنعتی استان ... در استان زنجان فعال ... 21 درصد از کل واحدهای صنعتی ...
... ۵۵ درصد از واحدهای ... استان زنجان گفت: ۳۰ درصد ... های صنعتی فعال هستند ...
... زنجان با کمتر از 50 درصد ... واحدهای غیر فعال استان ... واحدهای صنعتی استان ...
اخبار زنجان. ... تولیدی و صنعتی استان فعال هستند و متاسفانه ۵۵ درصد از واحدهای استان راکد ...
... براساس تعریف درست 20 تا 23 درصد واحدهاى شهرک ... 14 درصد واحدهای شهرک های صنعتی استان ...
... استان زنجان گفت: ۳۰ درصد ... واحدهای تولیدی فعال در ... استان البرز از کشف ...
... تجارت استان زنجان گفت: ۳۰ درصد ... زنجان غیر فعال هستند. ... 26 درصد از واحدهای صنعتی ...
... بیش از 66 درصد صنایع زنجان با ... های صنعتی استان زنجان با ... غیر فعال هستند . ...
افزایش واحدهای صنعتی فعال ناحیه صنعتی ... صنعتی زرنق این شهرستان از 7 واحد در سال 92 به 18 ...
... قرچک هستند از شهرک صنعتی این ... درصد واحدهای ... صنعتی استان زنجان از فعال ...
... نیمه فعال هستند ... درصد واحدهای صنعتی استان ... و از این منظر استان زنجان ...