جلسه پرسش و پاسخ درباره ... "باید دید که به حل ... به نظر من اگر شورای نگهبان بگوید ...
... شیرازی پاسخ داده و از ... این شورا درباره شرکت‌های ... شورای نگهبان به انتقاد آیت ...
... به شورای نگهبان انتقاد ... داده است، در صورتی که ... شود. متاسفانه هم اکنون که ...
پاسخ شورای نگهبان به ... شورای نگهبان درباره شرکت‌های ... می‌شود که طی آن ...
... را به شورای نگهبان ... به گونه ای اصلاح شود که ... است ـ به این پرسش پاسخ داده ...
پاسخ شورای‌ نگهبان به زمزمه ... غیررسمی به وی اطلاع داده می شود تا از ... که باید درباره ...
... میلیاردی پاسخ داده شود. ... دارد باید به پرسش‌های مردم ... شورای نگهبان بعد از 4 ...
... شود.شورای نگهبان باید ... که شورای نگهبان به ... شورای اسلامی در پاسخ به ...
... سوی مجمع به شورای نگهبان ... شورای نگهبان بداند که نظر ... پاسخ آن فرد لمپن داده شود.
... که از فقهای شورای نگهبان مسأله شرعی پرسیده شود و آن‌ها پاسخ داده ... باید به فکر ...
جلسه پرسش و پاسخ درباره ... "باید دید که به حل ... به نظر من اگر شورای نگهبان بگوید ...
... شیرازی پاسخ داده و از ... این شورا درباره شرکت‌های ... شورای نگهبان به انتقاد آیت ...
... به شورای نگهبان انتقاد ... داده است، در صورتی که ... شود. متاسفانه هم اکنون که ...
پاسخ شورای نگهبان به ... شورای نگهبان درباره شرکت‌های ... می‌شود که طی آن ...
... را به شورای نگهبان ... به گونه ای اصلاح شود که ... است ـ به این پرسش پاسخ داده ...
پاسخ شورای‌ نگهبان به زمزمه ... غیررسمی به وی اطلاع داده می شود تا از ... که باید درباره ...
... میلیاردی پاسخ داده شود. ... دارد باید به پرسش‌های مردم ... شورای نگهبان بعد از 4 ...
... شود.شورای نگهبان باید ... که شورای نگهبان به ... شورای اسلامی در پاسخ به ...
... سوی مجمع به شورای نگهبان ... شورای نگهبان بداند که نظر ... پاسخ آن فرد لمپن داده شود.
... که از فقهای شورای نگهبان مسأله شرعی پرسیده شود و آن‌ها پاسخ داده ... باید به فکر ...