مسولیت فاقدین پارکینگ در هزینه های محوطه پارکینگ چیست. ... شده ویک پارکینگ هم بصورت مشاع ...
«مال مشاع»؛ عبارت است از مالی که چند نفر در آن شریک باشند و سهم ... معنای سرقفلی و کفالت چیست ...
دفتر مشاور املاك شماره 486 كياكلا-عدالت - وضعیت حقوقی استفاده از پارکینگ مشاع - تحت حمایت قوه ...
تکلیف ۲ پارکینگ اضافه چیست ... حیاط و باقی متراژ پارکینگ جزء مشاع است اما مالک پارکینگ ها ...
مدت 3 سال یک واحد آپارتمان با پارکینگ مشاع در مجتمع 14 واحدی خریده ام با توجه به اینکه 11 جا ...
د- ملزومات و توابع آپارتمان شامل انباری و پارکینگ. ... انباری و پارکینگ مشاع است و کلیه ...
مدت 3 سال یک واحد آپارتمان با پارکینگ مشاع در مجتمع 14 واحدی خریده ام با توجه به ... مجمع چیست؟
آب و برق و گاز مشاع است؟ شرایط پارکینگ ... زورگویی میکند و چاره چیست که بتوانم حق ...
www.isna.ir
آپارتمان چیست؟ ... برای هزینه‌های مشاع هم یک نفر نمی ... خود را داخل پارکینگ بگذارد. ۹- در ...
تفاوت قیمت پارکینگ با پارکینگ مشاع چیست ...
تعریف مشاع و مفروز چیست ؟ ... آیا اگر سایر ساکنین در ان بخش پارکینگ ندارند به عنوان حق عبور و ...
ملک مشاع برای تأییدپذیری کامل این ...
باسلام من یک واحد آپارتمان خریده ام با پارکینگ مشاع آنجا 8 واحد است وپارکینگ آن 4 ماشین جا ...
آب و برق و گاز مشاع است؟ شرایط پارکینگ ... زورگویی میکند و چاره چیست که بتوانم حق ...
دید کوه البرز گرفته تا پارکینگ مشاع پرداخته که بدین... خواب پارکینگ و انباری در خیابان ...
در این صورت فقط آپارتمان هایی که حق استفاده از پارکینگ مشاع برای آنها شناخته شده می توانند ...
قانون آپارتمان نشینی چیست ... آب و برق و گاز مشاع است؟ شرایط پارکینگ چگونه است؟
آب و برق و گاز مشاع است؟ شرایط پارکینگ چگونه ... آپارتمان در خصوص این واحد یا شخص چیست ...
درب کنترلی پارکینگ چیست و چگونه کار میکند؟ راهنمای جامع خرید درب های کنترلی
در این صورت فقط آپارتمان هایی كه حق استفاده از پاركینگ مشاع برای آنها ... پارکینگ سئوالی ...
فرم 15 - افراز املاک مشاع ریاست محترم اداره ثبت .... احتراما نظر به اینـکه اینجانب ....
منظور از پارکینگ مشاع اینست که همه ی 8 واحد میتوانند از ... مجازات جرم حمل مواد مخدر چیست ...
ب-در مورد املاك مشاع. ... سند عادی چیست ... مدیره باید مالیات قسمت مشاع مجموعه ( پارکینگ ,زیر ...