1. مال مشاع؛ یا «ملک» است (خواه متعلّق آن، عین باشد مانند: زمین، یا منفعت مانند: منفعت خانه‌اى که چند نفر با هم آن‌را اجاره کرده‌اند) یا «حق» مانند حق خیار (اختیار تأیید یا فسخ عقد) [2] و حق شفعه. [3] 2.
تعریف مشاع و مفروز چیست ؟ اصطلاح مفروز در برابر مشاع زمانی به کار می­رود که از نظر مقررات ثبتی، قصد جداکردن یک قسمت از سهم مالکیت یکی از شرکاء از سهم سایر شرکاء در ملک معین مطرح باشد.
دریک مجتمع ده واحده هشت پارکینگ واگذار شده ویک پارکینگ هم بصورت مشاع ... قانونی ان چیست 0 ...
پارکینگ مشاع چیست| پارکینگ اختصاصی و مشاع | چرا پارکینگ مشاع | تعریف پارکینگ مشاع| تعریف مشاع ...
با سلام و احترام اینجانب دارای 2 فضای پارکینگ در یک آپارتمان سه طبقه هستم و پارکینگ بنده به ...
در این صورت فقط آپارتمان هایی كه حق استفاده از پاركینگ مشاع برای آنها ... پارکینگ سئوالی ...
قانون-پارکینگ-مشاع. ... کل و معینی که جهت گزارشگری آینده لازم است در شرکتهای بیمه باشد ، چیست؟
از لحاظ قانونی تکلیف انباری های احداث شده چیست ... احداث انباری در پارکینگ مشاعی بدون رضایت ...
قانون-پارکینگ-مشاع. ... کل و معینی که جهت گزارشگری آینده لازم است در شرکتهای بیمه باشد ، چیست؟
صورت دوم، تعلق پارکینگ به هر واحد به طور مشاع است.به این معنا که این پارکینگ‌ها در صورت‌جلسه تفکیکی واحدهایی که می‌توانند به صورت مشاع از پارکینگ ساختمان استفاده کنند، نام برده می‌شوند.
پارکینگ که از قسمت های مشترک آپارتمان محسوب می شود، به نسبت قسمت اختصاصی به هر مالک نیز، به آنان تعلّق دارد و از آنجا که در سند مالکیت، پارکینگ موصوف، ملکِ اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین قدیمی تلقی نمی‌شود، همچنان مشترک بودن پارکینگ آپارتمان به قوّت خود باقی است.
فروش ملک مشاع و نحوه ... پارکینگ ، از اختصاصی و ... لطفا راهنمایی فرمایید تکلیف چیست.
افراز چیست؟ یک ساختمان دو طبقه که سند آن به صورت سه دانگ مشاع می ... انباری و پارکینگ ...
صفحه اصلی; خبرنامه. شهروند خبرنگار. تهران شناسی; درشهر; گزارش; مصاحبه; مقاله. مقالات آموزشی
صورت دوم، تعلق پارکینگ به هر واحد به طور مشاع است. به این معنا که این پارکینگ‌ها در صورت‌جلسه تفکیکی واحدهایی که می‌توانند به صورت مشاع از پارکینگ ساختمان استفاده کنند، نام برده می‌شوند.
حکم برگزاری میهمانی در پارکینگ های مشاع در بعضی موارد برخی افراد مراسم ها و جشن های خود را ...
مالک انباری و پارکینگ، تنها مالک اعیانی و فضای انباری و پارکینگ است و حقی نسبت به زمین زیر بنای آن ندارد، چرا که زمین زیربنای انباری و پارکینگ مشاع است و کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی خود در آن سهیم اند.