تاریخچه ارتش افغانستان. در زمانی که در افغانستان سلاح گرم وجود نداشت تشکیلات ارتش به سر ...
اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی Союз Советских Социалистических Республик → → → →
ارگان نشراتی حزب دموکراتیکِ خلق افغانستان. اهداء به فرزند اصیل خلق افغانستان ببرک کارمل ...
صفحه ويژه راهنماي سفر به تاجیکستان - دوشنبه -شامل کليه اطلاعات لازم براي سفر و گردشگري ،ويزا ...
هزاران نفر به خیابان های شهر شبرغان در مرکز جوزجان ریخته بودند. آنها علیه عالم ساعی والی ...
فرامرز تیمار- کابل/ افغانستان: 22.12.2016 - 05:23: در یک کلمه باید بگوییم که همه انسانیم نژاد و زبان ...
Aryan Institute موسسه آرین - افغانستان - کانون تعلیم و تربیت فرزندان غربت گزیده ی افغان در ...
در ۹ ا اپریل سال ۱۹۴۰ میلادی، ماشین جنگی آلمان ها به شهر Oslo می رسد. پادشاه نروژ با یک انتخاب ...
تاریخچه ارتش افغانستان. در زمانی که در افغانستان سلاح گرم وجود نداشت تشکیلات ارتش به سر ...
اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی Союз Советских Социалистических Республик → → → →
ارگان نشراتی حزب دموکراتیکِ خلق افغانستان. اهداء به فرزند اصیل خلق افغانستان ببرک کارمل ...
صفحه ويژه راهنماي سفر به تاجیکستان - دوشنبه -شامل کليه اطلاعات لازم براي سفر و گردشگري ،ويزا ...
هزاران نفر به خیابان های شهر شبرغان در مرکز جوزجان ریخته بودند. آنها علیه عالم ساعی والی ...
فرامرز تیمار- کابل/ افغانستان: 22.12.2016 - 05:23: در یک کلمه باید بگوییم که همه انسانیم نژاد و زبان ...
Aryan Institute موسسه آرین - افغانستان - کانون تعلیم و تربیت فرزندان غربت گزیده ی افغان در ...
در ۹ ا اپریل سال ۱۹۴۰ میلادی، ماشین جنگی آلمان ها به شهر Oslo می رسد. پادشاه نروژ با یک انتخاب ...