... لبنان در نشست ... رژیم سعودی برگزار شدند، همپیمانان آل سعود در لبنان هجمه هائی ...
هجمه همپیمانان سعودی هاعلیه وزیرخارجه لبنان وتلاش تمام سلام برای ... در لبنان هجمه ...
هجمه همپیمانان سعودی هاعلیه وزیرخارجه لبنان وتلاش تمام سلام برای ایجاد توازن .
دعوت از دو وزیر برای پایان دادن به یک درگیری طائفه‌ای چالش جدی برای قانونی شدن خروج زنان ...
علاوه بر آن مشارکت آنها برای ایجاد یک دولت ... که توازن نظامی ... وزیرخارجه اسبق ...
سلام خوزستان ... تاکتیکی برای عربستان سعودی، ریاض ... این کشورها برای ایجاد منطقه ...
مقابله با اقدامات ایران برای ایجاد ... برای حزب الله لبنان ... برای شرکت عربستان سعودی ...
... هابه اشخاص بخاطراسلام بودواین جریان نمی توانست تحمل کندکه برای ... سلام و ازاعضای ... وتلاش ...
ملک سلمان چنین اظهاراتی نداشته و حتی وزیرخارجه ... برای ایجاد ... برای همین است که تمام ...
... هابه اشخاص بخاطراسلام بودواین جریان نمی توانست تحمل کندکه برای ... سلام و ازاعضای ... وتلاش ...