مهندس وحدت از اتاق مهندسین ... ای خدا جون ،صد تا صلوات نذر میکنم ،کاری کن این چلقوز نتونه ...
mimetypeMETA-INF/container.xml1.0 urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:container content.opf application/oebps-package+xml 8828-F-13920702-daftar-tarekh-majmoeh ...
Jun 10, 2011 · با شنیدن اسم شیرین مثل برق از جام پریدم و خودم رو ... اونروز صرف آشنایی و معارفه با مهندسین ...
May 20, 2010 · کدوم گوری بودی، چلقوز ... دوربین از بالای تیر برق به پایین می آید تا جاده را نشان دهد. د.
سفرنامه حاج علیخان اعتماد السلطنه. مشخصات کتاب ‏شماره کتابشناسی ملی : ایران۷۷-۱۶۴۵۹
mimetypeMETA-INF/container.xml1.0 urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:container content.opf application/oebps-package+xml 6714-F-13930305-Safarnameye-Hajje-Ali ...