طبق قانون کار امتیازاتی که ظاهراً برای کمک به زنان کارگر، در ... پایان مرخصی، کارگر زن به ...
مرخصی زایمان مادران حکایت یک بام و دوهواست به این معنا که یک گروه از زنان شاغل چنانچه صاحب ...
مرخصی 84 روزه برای زنان دارای "فرزندخوانده" مبلغ دیه سال آینده 210 میلیون تومان ...
مرخصی زنان کارگر یکی از قوانینی که توجه ویژه به حقوق مادران داشته است قانون کار جمهوری ...
تعطیلات و مرخصی ها ... برابر ماده 66 هر کارگر می تواند 9 روز از ... مقررات بارداری زنان هم ...
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی به اعلام جدیدترین اخبار درباره اجرای قانون افزایش مرخصی ...
مجتهدزاده در ادامه تصریح کرد: در جلسه دیروز هیئت دولت، کاهش کار زنان دارای فرزند زیر 7 سال از ...
کمک بارداری و مرخصی زایمان مرتبط هستند و از ... ۱۳۶۹ زنان کارگر از ۹۰ روز مرخصی زایمان ...
در صورتی که بین کارفرما و کارگر بر سر گرفتن مرخصی اختلاف نظر پیش آید ماده 69 ... زنان ترامپ (عکس ...
اما سایر مشمولین قانون تأمین اجتماعی و همسران بیمه شده مرد کارگر ... مرخصی زایمان زنان ...
معاون امور زنان رئیس جمهور خبر از رفع موانع اجرای قوانین مربوط به کاهش ساعت کار زنان شاغل و ...
مرخصی کارگران ... روحی و جسمی کرده است و ضربه اصلی استفاده از مرخصی با کسر حقوق بر کارگر ...
اما سایر مشمولین قانون تأمین اجتماعی و همسران بیمه شده مرد کارگر ... مرخصی زایمان زنان ...
مقررات کار و بیمه زنان ... تعطیلی کارگاه یا فوت کارگر مطالبات بابت مرخصی استفاده نشده به ...
اما سایر مشمولین قانون تأمین اجتماعی و همسران بیمه شده مرد کارگر ... مرخصی زایمان زنان ...
بدیهی است چنانچه کارگر از مرخصی خود استفاده نکرده باشد، مرخصی مزبور با اجرای قانون کار ...
حتما برای شما هم پیش آمده که بخواهید برای انجام کاری در ساعات اداری مرخصی بگیرید وبا مخالفت ...
بدیهی است چنانچه کارگر از مرخصی خود استفاده نکرده باشد، مرخصی مزبور با اجرای قانون کار ...
زنان کارگر در ... مبادا بار دار شده به مرخصی زایمان بروند و یا بچه شان مریض شود و به مرخصی ...
در خصوص مرخصی زنان تبصره ۵ ماده ۴ ... می‌شود و پس از مرخصی، کارگر زن به کار سابق خود ...
www.mcls.gov.ir
مرخصی زنان کارگر یکی از قوانینی که توجه ویژه به حقوق مادران داشته است قانون کار جمهوری ...
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای رفاه بیشتر زنان شاغل ... شود و پس از مرخصی، کارگر زن به ...
– آیا تعطیلات رسمی که ما بین تعطیلات استحقاقی کارگر قرار می ... روزهای مرخصی کارگر واقع ...