... گفت با ایران به توافقی برای پرداخت 1.7 میلیارد دلار برای ... میلیون دلار بدهی ایران ...
... دلار به ایران علی‌رغم مخالفت برخی از ... مازاد به ارزش 3 میلیارد ... در آمریکا ...
... دلار به ایران علی‌رغم مخالفت ... برای پرداخت 1.7 میلیارد دلار ... آمریکا با ...
... خواستار جلوگیری از پرداخت 1.7 میلیارد دلار بدهی‌ است که دولت آمریکا وعده ... ایران ...
... جلوگیری از پرداخت 1.7 میلیارد دلار بدهی‌ است که ... ۷ میلیارد دلار بدهی آمریکا به ایران.
... 1.7 میلیارد دلار بدهی خود به ... 1.7 میلیارد دلار با ایران ... افزار به آمریکا پرداخت ...
... به ایران، علی‌رغم مخالفت ... که با ایران به توافقی برای پرداخت 1.7 میلیارد دلار جهت ...
آمریکا پرداخت بدهی 1.3 ... آمریکا پرداخت 1.3 میلیارد دلار از ... روز با رفتن به لینک ...
... به ایران پرداخت کرده، 1.3میلیارد دلار دیگر نیز به‌عنوان قسط دوم بدهی ... آمریکا 1.3 میلیارد ...
... پرداخت 1.7 میلیارد دلار به ... آمریکا برای پرداخت 1.7 ... پول به ایران را با ...
... دلار به ایران علی‌رغم مخالفت ... برای پرداخت 1.7 میلیارد دلار ... آمریکا با ...
... خصوص پرداخت 1.7 میلیارد دلار به ... بدهی آمریکا به ایران ... مخالفت شوراي نگهبان با ...
... از پرداخت 1.7 میلیارد دلار ... پرداخت 1.7 میلیارد دلار بدهی ... آمریکا به ایران.
... آمریکا با پرداخت 1.7 میلیارد دلار ... آمریکا با پرداخت 1.7 ... پرداخت بدهی به ایران و ...
امریکا 1.3 میلیارد دلار دیگر به ایران پرداخت ... پرداخت مابقی بدهی هایش را نداشت، با این ...
... دلار به ایران پرداخت ... سه میلیارد دلار بدهی ... مخالفت وزارت خارجه با ...
... دلار بدهی به ایران ... با اشاره به ... به پرداخت 1.2 میلیارد دلار ...
... 1.7 میلیارد دلار به ایران ... پرداخت بدهی آمریکا به ... با دریافت 1.7 میلیارد دلار ...
... بدهی آمریکا به ایران ... 3/ 1 میلیارد دلار بدهی ... با جریمه مجبور به پرداخت ...
... از پرداخت 1.7 میلیارد دلار ... بدهی آمریکا به ایران. ... خبر مخالفت خود را با ...
... به پرداخت 1.7 میلیارد دلار ... ایران و آمریکا ... این پول به ایران را با ...
... میلیارد دلار از بدهی ... دلار از بدهی هند به ایران پرداخت ... ایران با آمریکا ...
... هند با پرداخت بهره 1.5 درصدی بر 6.5 میلیارد دلار بدهی نفتی ... خواهند به ایران با نرخ ...
... پرداخت بدهی نفتی هند به ... به ایران 6.4 میلیارد دلار ... ایران با ۲ میلیارد ...