به گزارش خبرگزاري فارس، قانون مديريت خدمات كشوري مشتمل بر 128 ... ماده 21- با كارمندان رسمي و ...
آیین نامه اجرایی تبصره ( 2 ) ماده (21 ) و ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری معاونت توسعه مدیریت و ...
متن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری . ... ماده 21- با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی ...
... و به استناد ماده (۱۲۱ ) و تبصره ( ۲ ) [ماده ۲۱] قانون مدیریت خدمات کشوری ... خدمات متمایز این ...
متن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری. قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهر ماه 1386 ... ماده 21 ...
آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده 21 و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد نقل و انتقال و ...
" آیین نامه اجرایی تبصره ( 2 ) ماده (21 ) و ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری "ماده 1 ...
" آیین نامه اجرایی تبصره ( 2 ) ماده (21 ) و ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری "ماده 1 ...
آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده 21 و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد نقل و انتقال و ...
اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره (2) ماده (21) و ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری شماره 158179/ت 48187هـ
قانون مدیریت خدمات کشوری ... ماده 21- با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه های اجرایی که تمام یا ...
بر اساس تبصره 2 ماده 21 قانون مدیریت ... کارمند رسمی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیز که ...
اصلاح آيين‌نامه اجرايي تبصره (2) ماده (21) و ماده (121) قانون مديريت خدمات كشوري شماره 158179/ت 48187هـ
متن کامل پیش نویس لایحه دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری ... (93.6.21) به مجلس ... 2- ماده 7 قانون ...
ابلاغ قانون جامع خدمات رسانی به ... عبارات الحاقی به ماده (21) كه در پی تطبیق با حكم بند «و ...
ماده 2 قانون مدني ... در تاريخ‌هاي 21/4/1383 و 29/6 ... قانون مدیریت خدمات کشوری ...
موضوع رأی: ابطال ماده 19 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره 2 ...
... و ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری ... ( 2 ) ماده (21 ) و ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری "
هیئت وزیران بنا به پیشنهاد هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم ...
... قانون مدیریت خدمات کشوری و ... ماده 5 قانون مدیریت خدمات ... 2 ماده 21 و ماده 121 قانون ...
دستورالعمل نحوه اجرای احکام مقرر در مواد (۹۱) و (۹۲) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع: «صیانت ...