نصب تمامی مسیر های ماهواره و قیچی زدن به صورت تصویری
قیچی زدن با مرکزیت هاتبرد ... به ترتیب از راست به چپ: یاه ست 52.5 شرقی و ترکست 42 درجه شرقی به ...
RSS. www.peshmergekan.com آموزش دریافت انواع ماهواره ها با قیچی با روشی بسیار ساده. دراین روش شما در ...
نصب تمامی مسیر های ماهواره و قیچی زدن به صورت تصویری
قیچی زدن با مرکزیت هاتبرد ... به ترتیب از راست به چپ: یاه ست 52.5 شرقی و ترکست 42 درجه شرقی به ...
RSS. www.peshmergekan.com آموزش دریافت انواع ماهواره ها با قیچی با روشی بسیار ساده. دراین روش شما در ...