اوضاع اجتماعی و ادبی ایران در دوره قاجاریه شاعران معروف اوایل دوره قاجار
قاجار (قَجَر)، قاجاریه یا قاجاریان نام دودمانی است که از حدود سال ۱۱۷۴ تا ۱۳۰۴ بر ایران به مدت صد و سی سال فرمان راندند. بنیانگذار این سلسله آقامحمدخان قاجار است.
ادبیات در دوره ی قاجار هنر دوره قاجاریه به هنر، معماری و تمام آثار هنری دوران سلسله قاجاریه که از حدود تاریخ ۱۱۶۰ هجری خورشیدی (۱۷۸۱ میلادی) تا تاریخ ۱۳۰۴ هجری خورشیدی (۱۹۲۵ میلادی) بر ایران حکومت می‌کردند اشاره می‌کند.
روشی که شاعران دوره زندیه و قاجاریه داشتند در دوره‌ی مشروطیت و تا عصر حاضر نیز میان ...
در دوره قاجاریه بتدریج به ساده نویسی مبدل گردیده است. » « گسترش و رواج این شیوه از شاعری { شعر برای مردم عادی } که همراه با عوامل دیگر موجد سبک هندی گردید.
اشعار شاعران این دوره، در بحری یکنواخت سروده شده و وزن روان و آرام آن، باب میل عامه مردم است. طبیب اصفهانی از محبوب ترین شاعران این دوره است.
در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش « شاعر دوره قاجار » می توانید از پاسخ فوق ...
در دوره قاجاریه بتدریج به ساده نویسی مبدل گردیده است. » « گسترش و رواج این شیوه از شاعری { شعر برای مردم عادی } که همراه با عوامل دیگر موجد سبک هندی گردید.
مشهورترين شاعران عبارتند از هاتف اصفهاني است سپس آذر بيگدلي نويسنده تذكره آتشكده ، عاشق اصفهاني و سحاب ، اما تنها شاعر دوره ي قاجار كه بطور كلي شخصيتي ممتاز از ديگران دارد و او را مي توان در قياس با همگنانش متمايز كرد قاآني شيرازي است .
در دورة صفوی همة شاعران به سبک رایج در آن عصر شعر نمی سرودند. شاعران بسیاری بودند که در قصیده و غزل سبک قدما را پیروی می کردند یا شعرشان تقلید سبک رایج در آن عهد نبود و اصالت و استقلال نسبی داشت .
روشی که شاعران دوره زندیه و قاجاریه داشتند در دوره‌ی مشروطیت و تا عصر حاضر نیز میان ...
حکیم ابوالفتح خیام نیشابوری از حکما و ریاضی دانان و شاعران بزرگ ... عهد قاجاریه باقی ...
وبلاگ اشعار کامل شاعران ... و کاردان، مشهور قاجاریه در عصر فتحعلی شاه ... دوره دعـا ...
صاحب عالم آرای عباسی در ذکر احوال شاعران دوره ی شاه ... این مثنوی را در دوره ی قاجاریه وصال ...
این کتاب مربوط به تحقیق در موضوع سبک شعر در عصر قاجاریه است و در پنج فصل به این ترتیب تدوین شده است: سلسله قاجاریه، تطور ادبیات در قرن سیزده و چهارده، سبک شعر، احوال و اشعار بیست تن از شاعران معروف و انواع شعر در عصر قاجاریه.
برخی شاعران و نویسندگان در دوره قاجار بازگشت به سبک قدیم (سبک خراسانی) کردند و شاعرانی مانند مجمر اصفهانی، صبا، وصال شیرازی، قاآنی، فروغی بسطامی، سروش، محمود خان ملک الشعراء شیبانی و جز آنان نماینده این سبک‌اند.
در این مقاله عکس هایی جالب و دیدنی از ایران قدیم - دوره قاجار را قرار داده ایم ، نوازندگان زن ...
اخترالملوک اعتصامی دختر عبدالحسین مقدّم العداله، از شاعران دوره قاجاریه و متخلص به «شوری ...
بخش دواز دهم، موقعيت زنان دوره‌ي قاجار در خانه ... بخش پانزدهم، نهضت مشروطيت و شاعران زن ...
بر اثر به وجود آمدن این نهضت، شاعران و نویسندگان متعددی در دوره قاجاریه ظهور کرد که از سبک و ...
شاعران این دوره در بیش تر موارد با دادن بیانیه ای خود را مطرح می ساختند.