کشور گرجستان با حدود 5/4 میلیون نفر جمعیت، در منطقه قفقاز واقع شده و مساحت آن با احتساب ...
تقویم هجری شمسی را نخستین بار عبدالغفارخان نجم الدوله استخراج کرد. او عبارت «1264 شمسی» را در ...