جمهور به جای همراهی با تخریب کنندگان شورای نگهبان به فکر ... همراهی با تخریب کنندگان ...
... جمهور به جای همراهی با تخریب کنندگان شورای نگهبان به فکر ... همراهی با تخریب کنندگان ...
با توجه به تاکید رییس جمهور در همایش افق رسانه، مبنی بر اینکه بدنبال مشورت با همه صاحبنظران ...
... باید به فکر مردم بود ... توسعه به تایید شورای نگهبان و ... رئیس جمهور با شورای ...
رییس جمهور به فکر معیشت مردم باشد نه همراهی با تخریب کنندگان شورای نگهبان .
رییس جمهور با ... موضع ما در شورای نگهبان باید صرفاً ... محل آرامش مردم باشد نه ابزار ...
رییس جمهور به فکر معیشت مردم باشد نه همراهی با تخریب کنندگان شورای نگهبان .
ایشان با تجلیل از پیوندهای عمیق و همراهی مردم با ... شورای نگهبان ... رییس‌جمهور به ...
... ما در شورای نگهبان باید ... به رییس‌جمهور با مجوز ... و نه چین کسی او را همراهی نکرد ...
به گزارش ایلنا، احمد میدری با اشاره به اینکه ... شد و نه تنها... - 14-07 ... کنندگان به رییس‌جمهور ...
به گزارش ایلنا، احمد میدری با اشاره به اینکه ... شد و نه تنها... - 14-07 ... کنندگان به رییس‌جمهور ...
رییس‌جمهور: شورای عالی ... باید تخریب کنندگان را به نقد ... برق فقط با همراهی مردم ...
... ما در شورای نگهبان باید ... به رییس‌جمهور با مجوز ... و نه چین کسی او را همراهی نکرد ...
- کابینه دوازدهم بهبود معیشت مردم را در ... قبلی باشد بدری با بیان ... به رییس جمهور منتخب ...
مردم با چشم باز به روحانی ... رای داشته باشد رییس‌جمهور همه ... قضاییه، شورای نگهبان و ...
... در سایه آن معیشت مردم بهبود ... پاسخگو باشد شخص رییس جمهور ... با توجه به اینکه ...
... همسو با شورای عالی ... متاسفانه رییس جمهور همکاری میکنه جز معیشت مردم. ... رییس جمهور به ...
اگر مردم به صحبت رییس بانک ... قضایی و شورای نگهبان و ... و نه چین کسی او را همراهی نکرد ...
... همزمان با پیوستن رییس جمهور به جمع ... و شورای نگهبان ... بايد با خواست مردم باشد، نه به ...
ذوالنوری با اشاره به اینکه معیشت مردم ... در نامه‌ای به رییس‌جمهور ... با تخریب کنندگان ...
رییس جمهور با اشاره به ... نه اینکه هر کس دنبال فکر ... مطرح باشد. رییس مجلس شورای ...
... رییس جمهور با اشاره به اینکه ... و به فکر وحدت، مردم و ... شورای نگهبان ...
... مردم از تندروی و خشونت گفتاری بیزارند/ تخریب کنندگان ... شورای نگهبان به ... رییس جمهور ...
آیا شده در این مورد در هیات دولت به رییس‌جمهور ... شورای نگهبان ... باشد. ما خواستار تعامل با ...