روز مادر روزی است که به یادبود و افتخار مادران در کشورهای مختلف گرامی داشته می‌شود.
زندگی‌نامه از کودکی تا نوجوانی. برگمان در چهاردهم ژوئیه سال ۱۹۱۸ در شهر اوپسالا در سوئد ...
روز مادر روزی است که به یادبود و افتخار مادران در کشورهای مختلف گرامی داشته می‌شود.
زندگی‌نامه از کودکی تا نوجوانی. برگمان در چهاردهم ژوئیه سال ۱۹۱۸ در شهر اوپسالا در سوئد ...