سیزده بدر . سیزده بدر. سیزده بدر سیزدهمین روز فروردین ماه و از جشن های نوروزی است. در تقویم ...