صفحه اصلی. ثبت اختراع. ویرایش اختراع
صفحه اصلی. ثبت اختراع. ویرایش اختراع
english. ثبت اظهارنامه اختراع: ثبت اظهارنامه علامت
اظهار نامه ثبت الكترونيكي اختراعات . توضیحات دسته: امور دانشجويي و فرهنگي منتشر شده در ...
2-4- طبقه بین المللی اختراع: طبق آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات پرونده هایی که در این اداره تشکیل می گردد و برحسب محتویات پرونده و زمینه فعالیت صورت گرفته به 8 دسته تقسیم می گردد که به قرارذیل می باشد.
اظهار نامه ثبت ... روز مطابق قانون ثبت اختراعات و آیین نامه اجرایی آن بنام ...
اظهارنامه ثبت اختراع طبق ماده ۱ قانون ثبت اختراعات، طرح ... به تکمیل اظهار نامه با ...
اظهار نامه ثبت ... روز مطابق قانون ثبت اختراعات و آیین نامه اجرایی آن بنام ...
شما باید این برگه را به اداره کل مالکیت صنعتی برده و گواهی‌نامه‌ی ثبت اختراعتان را تحویل بگیرید. توجه داشته باشید که در هنگام تحویل گرفتن گواهی‌نامه‌ی اختراع، باید همه‌ی مخترعین حضور داشته باشند.
مهر و امضاء اداره ثبت اختراعات. 1. قوه ... اداره کل مالکیت صنعتی . اظهار نامه ثبت ...
اظهار نامه ثبت اختراع 2 نفره - newsp.ir دستورالعمل نحوه تنظیم فرم اظهارنامه ثبت اختراع ثبت ...
اداره ثبت اختراع ... دانلود فرم ادعا نامه ثبت ... قانون ثبت اختراعات ;
این مثال برگرفته از "راهنمای ثبت پتنت" منتشر شده توسط اداره ثبت اختراعات ... اظهار نامه ...
خدمات الکترونیکی - اداره ثبت اختراعات - ثبت ... هر لحظه پس از ثبت اظهار نامه وضعیت ...
ثبت اختراعات ... اعتراض به رد و به تقاضای ثبت و اقامه دعوای ابطال گواهی نامه اختراع اظهار ...
اظهار نامه بین المللی طبق معاهده همکاری در ثبت اختراعات .
فرم ثبت اظهار نامه ... وفق ماده 59 آئین نامه اجرایی ثبت اختراعات هرشخصي كه نسبت به تقاضاي ...