شرایط کار: 1-تعهد کارگر و کارفرما نسبت به ... الزمات و تعهدات کارگر در رابطه با ...
در نظام اقتصادی ایران کارگران و کارفرمایان از نقش مهمی برخوردارند، به طوری که در تعدادی از ...
کارفرما یک شخصیت حقیقی یا شخصیت حقوقی است که یک طرف امضاکنندهٔ موافقت‌نامه یا قرارداد است و اجرای عملیات موضوع موافقت‌نامه و قرارداد را به پیمانکار یا مشاور واگذار می‌کند (سازمان یا گروهی که مسئولیت هدایت پروژه را برعهده می‌گیرد).
تعهدات کارفرما در قانون کار ، تعریف کارفرما تعهدات کارفرما در قانون کار و امور اجتماعی به ترتیب زیر است: الف: کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی است که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند.
آیا مسئولیت کارفرما نسبت به حق بیمه و همچنین تعهدات سازمان ... را به کارگر می‌گوید و ...
کارگر، صاحب کار و کارفرما، صاحب سرمایه است و نمی‌توان نسبت به عدم تساوی میان طرفینِ رابطه‌ی کار بی‌توجه بود. از طرف دیگر تکالیف و تعهداتی نیز …
تعهدات و تکالیف کارفرمایان در مقابل کارگران ،پرداخت حق‌السعی ، رعایت شرایط کار ، پرداخت حق ...
تعهدات و تکالیف کارفرمایان در مقابل کارگران ،پرداخت حق‌السعی ، رعایت شرایط کار ، پرداخت حق ...
اقساط: ‌به‌تدریج که پیمانکار تعهدات مقرر در قرارداد خود را به انجام رساند، بهای کار نیز به وی پرداخت می‌‌شود که این روش پرداخت را <اقساط> گویند. ‌اگر قرار بر این باشد که بهای پیمان در پایان کار به پیمانکار پرداخت گردد، این امر موجب تضرر پیمانکار خواهد شد.
آیا کارگری که فوت می‌کند کارفرما نسبت به پرداخت ... قطع رابطه کارگر با کارفرما به یکی از ...
تعهدات کارفرما ... (کسورات قانونی مانند تخفیف پیمانکار در صورتی که پیمانکار نسبت به ...
قراردادهای به اصطلاح “سفید” به قراردادهایی گفته می‌شود که مفاد آن در زمان انعقاد قرارداد مشخص نیست و پس از امضای آن توسط کارگر، متن آن از سوی کارفرما تعیین می‌گردد.
کارگر، صاحب کار و کارفرما، صاحب سرمایه است و نمی‌توان نسبت به عدم تساوی میان طرفینِ رابطه‌ی کار بی‌توجه بود. از طرف دیگر تکالیف و تعهداتی نیز …
کارگر، صاحب کار و کارفرما، صاحب سرمایه است و نمی‌توان نسبت به عدم تساوی میان طرفینِ رابطه‌ی کار بی‌توجه بود. از طرف دیگر تکالیف و تعهداتی نیز …
تعهدات ناشی از ... از مواردی است که کارگر ملزم به ... کارفرما چه تعهداتی نسبت به ...
موضوع دیگر مسئولیت کارفرما در مقابل کارگر، در مورد ... اجتماعی، نسبت به بیمه ...
بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان *تعریف: اصولا در هر مجموعه ای یک نفر به عنوان ...
مشاوره حقوقی مسولیت کارفرما در قبال اشخاص ثالث و کارگر کارفرما در لغت به ... نسبت به بیمه ...
وقتی قوانین کار ما هم به ضرر کارگر میباشد و هم به ضرر کارفرما و دولت هیچ مسئولیتی در قبال ...
... روابط کارگر و کارفرما ... از کارفرما نسبت به ... ایفای تعهدات سازمان به ...
# 30 بهمن مهلت ارسال ليست حقوق دی به سازمان تامين اجتماعي # 30 بهمن مهلت ارسال ليست حقوق دی به ...