... و امام جمعه کرمانشاه تاکید کرد که اجرای برجام و برداشتن تحریم ها نشانه قدرت جمهوری ...
... اجرای برجام نشانه قدرت ... اسلامی ایران قدرت را برای ... امام جمعه کرمانشاه به اتحاد ...
امام جمعه کرمانشاه ... تحریم‌ها الزامات اجرای برجام ... نفوذ به ایران اسلامی بوده است ...
استاندار کرمانشاه: برجام ... بود. کرمانشاه ... و امام جمعه کرمانشاه ...
امام جمعه گرگان با انتقاد از بهانه‎جویی‎های آمریکا در اجرای برجام ... آمیز هسته‎ای بود. ...
امام جمعه کرمانشاه: اجرای برجام نشانه قدرت ... شهنازی سرپرست ایران در باز‌های ساحلی ...
امام جمعه موقت اصفهان با اشاره به بدعهدی آمریکا در موضوع برجام ... قدرت جمهوری ... امام جمعه ...
... نشان دهنده قدرت دفاعی ایران ... هم در دوره برجام با شدت ... امام جمعه زاهدان با ...
امام جمعه ملایر گفت ... نشده و باید مراقب بود که برجام دقیقا ... آمریکا در بین ملت ایران ...
انتقاد امام جمعه مشهد ... ایران را برجام ایجاد نکرد ... ای برای تخلیه قدرت ایران بود.
... و امام جمعه کرمانشاه تاکید کرد که اجرای برجام و برداشتن تحریم ها نشانه قدرت جمهوری ...
... اجرای برجام نشانه قدرت ... اسلامی ایران قدرت را برای ... امام جمعه کرمانشاه به اتحاد ...
امام جمعه کرمانشاه ... تحریم‌ها الزامات اجرای برجام ... نفوذ به ایران اسلامی بوده است ...
استاندار کرمانشاه: برجام ... بود. کرمانشاه ... و امام جمعه کرمانشاه ...
امام جمعه گرگان با انتقاد از بهانه‎جویی‎های آمریکا در اجرای برجام ... آمیز هسته‎ای بود. ...
امام جمعه کرمانشاه: اجرای برجام نشانه قدرت ... شهنازی سرپرست ایران در باز‌های ساحلی ...
امام جمعه موقت اصفهان با اشاره به بدعهدی آمریکا در موضوع برجام ... قدرت جمهوری ... امام جمعه ...
... نشان دهنده قدرت دفاعی ایران ... هم در دوره برجام با شدت ... امام جمعه زاهدان با ...
امام جمعه ملایر گفت ... نشده و باید مراقب بود که برجام دقیقا ... آمریکا در بین ملت ایران ...
انتقاد امام جمعه مشهد ... ایران را برجام ایجاد نکرد ... ای برای تخلیه قدرت ایران بود.