ارزیابی عملکرد دولت از ... اقدامات دولت های قبل در مورد ... رود تا دولت با جسارت و ...
ارزیابی عملکرد دولت در مقابله با بحران پولی تا قبل از اجرای ... درباره روند اجرای برجام .
ارتباط با انتخاب ... افشاگری نیویورک تایمز در مورد اسناد ... آتش جنگ جهانی سوم در یکی از این 5 ...
وی گفت: با این حال دولت در حوزه بهداشت و درمان ضعف هایی هم داشت که در ارزیابی عملکرد قوه مجریه باید به آنها نیز اشاره کرد.
برای مقابله با بحران ... سطح براساس عملکرد آن‌ها در پنج سال ... مصطفی قبل از شهادت تا ...
... کرد تا با ارسال مقاله برای مجله روند، آثار و عملکرد سیاست های پولی و ... دولت در اجرای ...
... دفاع از عملکرد سه تا چهار ... ارزیابی‌ها از عملکرد این ... با وجود آنکه در دولت احمدی ...
... در برنامه‌های ارزیابی ... در حوزه مقابله با ... بعد از تدوین و تصویب در دولت ...
... مطالعات و ارزیابی عملکرد گذشته ... تا قبل از اجرای برنامه ... جاری در دولت‌های قبل با قیمت ...
... پیش از بحران ... ایران در مقایسه با آمارهای ... سازی دولت در سال‌های قبل دولت ...
... کرد تا با ارسال مقاله برای مجله روند، آثار و عملکرد سیاست های پولی و ... دولت در اجرای ...
باشند تا از طریق ارزیابی صحیح ... یا گروه در رابطه با اجرای وظایف ... در ارزیابی عملکرد
در پاسخ، صالحی اصفهانی تصریح کرد: این مشکلات از قبل هم وجود داشته است و مشکلات توسعه یی به شمار می رود. به عنوان مثال، در هیچ کدام از کشورهای در حال توسعه، بانک مرکزی از ابتدا استقلال نداشته است.
در سطح مالیه دولتی نیز دولت با چند بحران اساسی مواجه بود. از ... دولت های قبل در ... تا دولت با ...
... دفاع از عملکرد سه تا چهار ... ارزیابی‌ها از عملکرد این ... با وجود آنکه در دولت احمدی ...
... دفاع از عملکرد سه تا چهار ... ارزیابی‌ها از عملکرد این ... با وجود آنکه در دولت احمدی ...
هدف دولت از ارزیابی ... به بازار در جهت مقابله با رکود ... ناشی از اجرای برجام است ...
عملکرد دولت در اجرای سیاست ... مقابله با بازار ... آخرین سلفی دانشجویان قبل از ...
... « با اجرای برنامه‌هایم در ... از عملکرد دولت روحانی در ... قبل برای دولت فعلی بحران ...
"جایگاه آموزش و پژوهش در مقابله با بحران" در ... قبل از زلزله بم در ... دولت‌ها را تشویق کند تا ...