... لرستان توسط قرارگاه خاتم ... ۲ هزار میلیارد ریال در ... و قرارگاه سازندگی خاتم ...
... 2 هزار میلیارد ریال در ... لرستان توسط قرارگاه خاتم ... و قرارگاه سازندگی خاتم ...
اجرای بیش از 12 هزار طرح عمرانی ... است که بیش از 91 میلیارد ریال ... سازندگی لرستان در ...
... طرح عمرانی در لرستان ... قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا گفت: بیش از 110 هزار میلیارد ریال ...
... توسط قرارگاه خاتم در ... طرح بیش از یک و میلیارد و ... اجرای 204 پروژه عمرانی در ...
بیش از 44 میلیارد ریال ... و اجرای 19 پروژه عمرانی در ... میلیون ریال برای اجرای 83 طرح و ...
... طرح عمرانی در لرستان ... قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا گفت: بیش از 110 هزار میلیارد ریال ...
... لرستان روز پنجشنبه در ... بیش از 100 میلیارد ریال به لرستان در راستای اجرای طرح تحول سلامت از ...
... 920 میلیارد ریال و 14 طرح ... بیش از یک هزار میلیارد ... را از جمله طرح های عمرانی و ...
... تاکنون 216 میلیارد تومان در اجرای 4 هزار ... ۴ هزار پروژه عمرانی در ... بیش از 332 هزار ...
قرارگاه سازندگی خاتم ... صدور بیش از 2 هزار تن پا و ... اعتبار برای اجرای 64 طرح در لرستان ...
قرارگاه خاتم الانبیاء بیش از یک هزار میلیارد ... از این سازندگی در ... توسط قرارگاه خاتم ...
... توسط قرارگاه خاتم در ... طرح بیش از یک و میلیارد و ... اجرای 204 پروژه عمرانی در ...
هزار میلیارد ریال ...
استاندار گلستان از اجرای هزار و 60 طرح در ... اجرای 110 طرح با بیش از ... قرارگاه سازندگی خاتم ...
... لرستان روز چهارشنبه به همراه رسانه ها و برخی مدیران، از دوطرح عمرانی توسعه ... در خبرنامه ...
... عمرانی توسط قرارگاه خاتم در ... هزار میلیارد ریال طرح عمرانی در ... لرستان، از احداث ...
... توسط قرارگاه خاتم ... اجرای بیش از ۳۴ هزار ... این قرارگاه در اجرای طرح های ...
بازدید استاندار لرستان از دو طرح عمرانی ... 520 میلیارد ریال توسط قرارگاه سازندگی خاتم ...
... هزار میلیارد ریال طرح و ... لرستان توسط قرارگاه خاتم ... بیش از 20 مدرسه جدید در ...
... از اجرای 400 میلیارد ریال ... در سال 89 بیش از 400 میلیارد ریال پروژه عمرانی در این شهر از ...
طرح عمرانی در شهرستان ...
... هزار میلیارد ریال طرح و ... قرارگاه سازندگی خاتم در ... لرستان توسط قرارگاه خاتم ...
... لرستان از اختصاص ۳۰ میلیارد برای اجرای طرح‌های ... توسط بسیج سازندگی لرستان ...